Договор на разовое оказание услуг выездной химчистки (укр, рус)

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в vk
VK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в odnoklassniki
OK

Договор предоставлен пользователем Syaivo  по программе взаимообмена материалами. Договор предназначен для применения как  при работе с частными клиентами (физическими лицами), так и при работе с юридическими лицами. Версия на русском языке – внизу страницы. 

Версия на украинском языке:

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 01/07-2020

м. **********  “**“ липня 2020 року

___________________________________________, (надалі – Замовник), яка діє на підставі_____________________________, з однієї сторони, та ФОП _______________________, (надалі – Виконавець), в особі ______________________________, що діє на підставі Виписки, з іншої сторони, (надалі по тексту – Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Материал ниже - только для подписчиков с тарифом подписки "Базовая":

1.1 Відповідно до умов, визначених Сторонами у Даному Договорі, Виконавець зобов’язується надати послуги комплексної хімічної чистки визначеного майна Замовника (надалі – Вироби) з використанням власного обладнання, мийних засобів та технологій, що знаходяться за адресою: _______________________________________________________________________________,

а Замовник прийняти та оплатити їх відповідно до Даного Договору.

1.2 При виконанні своїх функцій та обов’язків Виконавець повинен діяти відповідно до цього Договору та законодавства України.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ

2.1 З урахуванням своїх зобов’язань за Даним Договором, Виконавець бере на себе обов’язки щодо надання послуг, а саме комплексної хімічної чистки виробів згідно із переліком:

 

Найменування

Од.виміру

Кількість

    
    
    
    

 

2.2. Комплексна хімічна чистка (надалі – Чистка) виконується згідно із технічним завданням Замовника (Додаток №___ до даного Договору, що є невід’ємною частиною Договору)

2.3 Вироби приймаються в роботу без гарантії повного виведення плям

2.4 Замовник проінформований до початку надання послуги, що:

2.4.1 Самостійні спроби виведення плям призводять до закріплення плям на поверхнях та подальшого псування поверхонь.

2.4.2 Приховані дефекти експлуатаційного та виробничого характеру, що не виявлені при першому огляді, можуть бути виявлені в процесі надання послуги за договором.

2.5 Виріб без маркування виробника, а також після самостійної обробки Замовником, приймається в роботу зі згоди Замовника без гарантії якості результата чистки.

3.ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1 Загальна вартість послуг, вказаних в п.2.1 складає _________ грн. ( грн. 00 коп). Без ПДВ.

3.2 Факт надання послуг за даним договором оформлюється “Актом виконаних послуг”, безпосередньо в момент прийняття робіт Замовником.

    1. Оплата Виконавцеві здійснюється наступним чином:

  • 50% перед виконанням послуг, зазначених у п. 1.1, 2.1., а саме ________________________ грн.

  • 50% після прийому робіт та підписання “Акту виконаних послуг”, а саме _______________ грн.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Права Виконавця:

4.1.1 Виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

4.1.2 Виконавець має право на свій розсуд обрати спосіб усунення можливих наслідків чистки (псування) виробів у разі доведеної вини Виконавця – самостійна заміна або відшкодування вартості зіпсованого елемента.

4.2 Відповідальність Виконавця:

4.2.1 Своєчасно та якісно надати послуги зазначені у п. 1.1, 2.1.

4.2.2 При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань згідно Даного Договору, терміново повідомити про це Замовника.

4.2.3 У разі сильного зносу, старіння виробу, а також наявності експлуатаційних дефектів Виконавець не несе відповідальності за можливі механічні пошкодження в процесі чистки

4.2.4 У разі наявності на виробі декоративних штучних матеріалів, що заборонено чистити обраним способом, а також нез’йомної фурнітури (гудзики, блискавки, клепки, тощо) – відповідальність за їх можливе пошкодження несе виробник

4.3 Права Замовника:

4.3.1 Вимагати від Виконавця виконання своїх зобов’язань, відповідно до Даного Договору.

4.3.2 Здійснювати контроль над виконанням зобов’язань Виконавцем, відповідно до Даного Договору.

4.3.3 В разі неналежного виконання умов даного Договору Виконавцем, визначити термін для усунення недоліків, але не менш 3 (трьох) робочих днів.

4.4 Обов’язки Замовника:

4.4.1 Приймати від Виконавця послуги, які надаються згідно умов Даного Договору.

4.4.2 Оплачувати послуги на умовах та в порядку зазначених в Розділі 3 Даного Договору.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 У випадку порушення своїх зобов’язань згідно умов Даного Договору Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Даним Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше трьох календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4 За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі десяти відсотків від суми оплати за надані послуги.

5.5 За недотримання строків сплати зазначених в п. 3.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,06 % від суми прострочення за кожний день прострочення.

5.6 При здійсненні платежу після прострочення, Виконавець з нарахованого платежу зараховує спочатку пеню, а потім безпосередньо платіж.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1 Договір припиняється у наступних випадках:

7.1.1 Завершення строку дії Договору;

7.1.2 За взаємною згодою Сторін;

7.1.3 На інших підставах, визначених законодавством України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

    1. Даний Договір регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

8.2 При виникненні будь якого спору щодо Даного Договору Сторони докладатимуть усіх зусиль для його вирішення шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди у процесі переговорів, такий спір вирішується відповідно до законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Даний Договір укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках, які підлягають врученню кожній Стороні і мають однакову юридичну силу.

9.2 Будь які зміни або доповнення до Даного Договору вчиняються у письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

9.3 Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

9.4 Після підписання Даного Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

__________________

ФОП ___________________

 

Без печатки

                                                                                                             Додаток

до Договору № _____

від «___» _________ 2020 р.

ЗАМОВЛЕННЯ

на надання послуг чистки

Замовник: ____________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________

ЗМІСТ ЗАЯВКИ

Адреса: _______________________________________________________________

Вид послуги:___________________________________________________________

Узгоджена сума послуги: _________________________________________________

Дата надання послуги: ___________________________________________________

Замовлення прийнято:  «___»_____________2020 р.

Ким (ПІБ) ______________________________________________________________

Акт прийому-передачі виконаних робіт

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Виконавець здав:    ______________________________________________________

(Підпис, ПІБ)

Замовник прийняв: ______________________________________________________

(Підпис, ПІБ)

Термін на усунення зауважень _____________________________________________

Версия на русском языке:

Договор

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ № ** / **-*****-*


м. ********** «**» июля 2020

___________________________________________, (далее – Заказчик), действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ФЛП _______________________, (далее – Исполнитель), в лице ______________________________, действующего на основании выписки, с другой стороны, (далее по тексту – Стороны, а каждая отдельно – Сторона) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с условиями, определенными Сторонами в Настоящем Договоре, Исполнитель обязуется оказать услуги комплексной химической чистки определенного имущества Заказчика (далее – изделия) с использованием собственного оборудования, моющих средств и технологий, находящихся по адресу: _______________________________________________________________________________,

а Заказчик принять и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.

1.2 При выполнении своих функций и обязанностей Исполнитель должен действовать в соответствии с настоящим Договором и законодательством Украины.

2. СВЕДЕНИЯ ПРО УСЛУГИ

2.1 С учетом своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель принимает на себя обязанности по предоставлению услуг, а именно комплексной химической чистки изделий согласно перечню:

 № Наименование Ед. измер Количество
    
    
    

2.2. Комплексная химическая чистка (далее – Чистка) выполняется согласно техническому заданию Заказчика (Приложение № ___ к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора)

2.3 Изделия принимаются в работу без гарантии полного выведения пятен

2.4 Заказчик проинформирован до начала предоставления услуги:

2.4.1 Самостоятельные попытки выведения пятен приводят к закреплению пятен на поверхностях и дальнейшего порчи поверхностей.

2.4.2 Скрытые дефекты эксплуатационного и производственного характера, не выявленные при первом осмотре, могут быть обнаружены в процессе предоставления услуги по договору.

2.5 Изделие без маркировки производителя, а также после самостоятельной обработки Заказчиком, принимается в работу с согласия Заказчика без гарантии качества результата чистки.

3.ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ


3.1 Общая стоимость услуг, указанных в п.2.1 составляет _________ грн. (********* грн. 00 коп). Без НДС.

3.2 Факт оказания услуг по данному договору оформляется Актом выполненных услуг”, непосредственно в момент принятия работ Заказчиком.

Оплата Исполнителю осуществляется следующим образом:

50% перед выполнением услуг, указанных в п. 1.1, 2.1., А именно ________________________ грн.

50% после приема работ и подписание Акта выполненных услуг”, а именно _______________ грн.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Права Исполнителя:

4.1.1 Исполнитель вправе возложить исполнение договора о предоставлении услуг на другое лицо, оставаясь ответственным в полном объеме перед заказчиком за нарушение договора.

4.1.2 Исполнитель вправе по своему усмотрению выбрать способ устранения возможных последствий чистки (порчи) изделий в случае доказанной вины Исполнителя – самостоятельная замена или возмещение стоимости испорченного элемента.

4.2 Ответственность Исполнителя:

4.2.1 Своевременно и качественно предоставить услуги указанные в п. 1.1, 2.1.

4.2.2 При возникновении обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению своих обязательств по настоящему Договору, срочно сообщить об этом Заказчика.

4.2.3 В случае сильного износа, старения изделия, а также наличия эксплуатационных дефектов Исполнитель не несет ответственности за возможные механические повреждения в процессе чистки

4.2.4 При наличии на изделии декоративных искусственных материалов, запрещено чистить выбранным способом, а также незьйомнои фурнитуры (пуговицы, молнии, заклепки и т.д.) – ответственность за их возможное повреждение несет производитель

4.3 Права Заказчика:

4.3.1 Требовать от Исполнителя выполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.3.2 Осуществлять контроль над выполнением обязательств Исполнителем, в соответствии с настоящим Договором.

4.3.3 В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Исполнителем, определить срок для устранения недостатков, но не менее 3 (трех) рабочих дней.

4.4 Обязанности Заказчика:

4.4.1 Принимать от Исполнителя услуги, которые предоставляются согласно условиям настоящего договора.

4.4.2 Оплачивать услуги на условиях и в порядке указанных в разделе 3 настоящего договора.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае нарушения своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора Стороны несут ответственность определенную настоящим Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательства является его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства.

5.2 Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по настоящему Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона считается невиновным, если докажет, что приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения обязательства.

5.3 Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее трех календарных дней с даты наступления таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону.

5.4 По одноразовую необоснованный отказ от выполнения своих обязательств виновная сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере десяти процентов от суммы оплаты за предоставленные услуги.

5.5 За несоблюдение сроков уплаты указанных в п. 3.3. Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,06% от суммы просрочки за каждый день просрочки.

5.6 При осуществлении платежа после просрочки, Исполнитель с начисленного платежа зачисляет сначала пеню, а затем непосредственно платеж.

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1 Договор прекращается в следующих случаях:

7.1.1 Завершение срока действия Договора

7.1.2 По взаимному согласию Сторон;

7.1.3 На других основаниях, определенных законодательством Украины.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


8.1 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Украины.

8.2 При возникновении любого спора относительно настоящего Договора Стороны будут прилагать все усилия для ее решения путем переговоров. Если стороны не смогут прийти к согласию в процессе переговоров, спор решается в соответствии с законодательством Украины.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ


9.1 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, подлежащие вручению каждой Стороне и имеют одинаковую юридическую силу.

9.2 Любые изменения или дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

9.3 Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

9.4 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель

_________________________________

ФЛП ____________________________________

Без печати

Место печати

Дополнение №  ************ 

до Договору № _____

від «___» _________ 2020 р.

ЗАЯВКА

на оказание услуг чистки

Заказчик: ____________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________

 

                                                            

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ

Адрес: _______________________________________________________________

Вид услуги:___________________________________________________________

Согласованная сумма услуги: _________________________________________________

Дата предоставления услуги: ___________________________________________________

Заявка принята:  «___»_____________2020 р.

Кем (ПІБ) ______________________________________________________________

 

 

Акт приёма-передачи предоставленных услуг

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Исполнитель сдал:    ______________________________________________________

(Подпись, ФИО)

Заказчик принял: ______________________________________________________

(Подпись, ФИО)

Срок на устранение замечаний _____________________________________________

Оставьте комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Например: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва
captcha
Генерация пароля