Чистка текстильных покрытий в условиях работы мобильной бригады

Часть : Договор передачи оборудования

Некоторые компании предоставляющие услуги по чистке текстильных покрытий, открывают филиалы которые, по своей сути, представляют собой одного единственного человека - мастера, непосредственно выполняющего чистку. В то время как центральный офис обеспечивает рекламу, обработку заявок, построение графиков, проводку денег и так далее, и тому подобное. В такой ситуации, когда мастер работает сам и связан с основной компанией тонкой нитью трудового договора, остро встают вопросы контроля, контроля качества, контроля за предоставляемым оборудованием. Ниже, для подписчиков тарифа "Базовая", доступен образец договора в рамках которого решается одна из таких задач.
Максим Тарасов
Designer

Договір позички

м. ********* “___” __________ 20__р.

Фізична особа-підприємець ****** ******** *******, 19** року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: *********, паспорт ******** виданий *********************************., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ************************* від ********** року, місце проживання *****, ********************** іменований далі Позичкодавець, з одного боку, та

___________________________________________________________________________, дата народження ________________________, місце проживання________________________ ________________________________________________________________________________

паспорт: (серія, номер, яким органом і коли виданий)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків_______________________________

іменований далі Користувач, з другого боку, обидва іменовані надалі Сторони, уклали між собою цей договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне користування на строк, обумовлений Договором, річ, яку Користувач зобов’язується повернути Позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого Договором.

1.2. Об’єктом позички за Договором є наступні речі ________________ (далі — Об’єкт позички).

1.3. Вартість об’єкту позички на момент передачі Користувачу становить _______ грн.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Користувач зобов’язаний:

2.1.1 користуватися Об’єктом позички особисто та за його призначенням;

2.1.2 у присутності Позичкодавця перевірити стан Об’єкта позички в момент його приймання-передачі. При невиконанні даного обов’язку вважається, що Об’єкт позички переданий Користувачу в належному стані;

2.1.3 своєчасно повідомляти Позичкодавця про виявлені несправності Об’єкта позички, що передається в користування.;

2.1.4. надавати, в будь-який час зручний Позичкодавцю, Об’єкт позички, що передається в користування, для обслуговування й ремонту, для проведення огляду або для будь-яких інших цілей Позичкодавця.

2.1.5. Відшкодувати завдані збитки у випадку незабезпечення з вини Користувача неушкодженості наданого йому Об’єкта позички. Під збитком розуміється втрати, яких Позичкодавець зазнав у зв’язку зі знищенням або пошкодженням об’єкту позики, таких як наприклад: зламана насадка, відірваний кронштейн тощо. Збитки відшкодовуються протягом 10 робочих днів, з моменту їх заподіяння шляхом оплати Позичкодавцю їх вартості або за погодженням з Позичкодавцем можуть відшкодовуватися в натурі, шляхом передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо. Визначення розміру збитку, заподіяного Позичкодавцю, здійснюється за цінами, що діють на момент відшкодування збитку Позичкодавцю з вирахуванням амортизації. Ціна матеріальних цінностей визначається вільною відпускною ціною якщо інше не встановлено законом. Користувач не несе відповідальність за заподіяні збитки якщо воно настали не з його вини, наприклад: вихід з ладу електродвигуна у зв’язку із стрибком напруги у електромережі, розрив шлангу у зв’язку з його фізичним зносом тощо.

2.1.6. повернути Об’єкт позички після закінчення строку дії договору або до закінчення строку дії, на вимогу Позичкодавця.

2.1.7 у разі прострочення повернення Об’єкта позички нести ризик його випадкового знищення або пошкодження.

2.2. Користувач має право:

2.2.1 розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Позичкодавцем строку передачі Об’єкта позички;

2.2.2 передавати Об’єкт позички в користування третім особам лише з попереднього письмового дозволу Позичкодавця;

2.2.3 повернути Об’єкт позички в будь-який час до спливу строку Договору.

2.3. Позичкодавець зобов’язаний:

2.3.1 своєчасно передати Об’єкт позички Користувачу;

2.3.2 попередити Користувача про особливі властивості та недоліки Об’єкта позички, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна Користувача чи третіх осіб або призвести до пошкодження самого Об’єкта позички.

2.3.3. проводити поточне обслуговування та ремонт об’єкту позики.

2.4. Позичкодавець має право:

2.4.1 у будь-який час розірвати в односторонньому порядку Договір та вимагати повернення Об’єкту позички;

2.4.2 при неповерненні Користувачем Об’єкта позички у строк вимагати його примусового повернення зі стягненням неустойки та збитків;

2.4.3 у разі повернення Об’єкта позички із суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати відшкодування його вартості від Користувача у порядку, встановленому Договором;

2.4.4 відчужити Об’єкт позички. При цьому до нового власника Об’єкта позички переходять права та обов’язки Позичкодавця.

2.5. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю Об’єкта позички.

3. Порядок надання Об’єкта позички

3.1. Позичкодавець зобов’язується надати Об’єкт позички протягом 5 робочих днів з моменту підписання Договору.

3.2. Об’єкт позички вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання Акта приймання-передачі Об’єкту позички уповноваженими представниками Сторін.

4. Строк надання Об’єкта позички

4.1. Строк, на який надається Об’єкт позички, становить 1 рік з моменту його передачі.

4.2. Остаточною датою користування Об’єктом позички вважається «___» _______20__ року.

5. Порядок повернення Об’єкта позички

5.1. При настанні дати, зазначеної в п. 4.2 Договору, Користувач зобов’язується не пізніше наступного дня повернути Позичкодавцю Об’єкт позички в такому самому стані, в якому він перебував на момент його передачі Користувачу з урахуванням нормального зносу. Під нормальним зносом розуміється стан об’єкту позики без фізичних та механічних пошкоджень, які настали з вини користувача у наслідок необережного або з порушенням правил експлуатації поводження.

5.2. Об’єкт позички вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання Акта приймання-передачі Об’єкта позички уповноваженими представниками Сторін.

6. Умови про забезпечення повернення Об’єкта позички

6.1. Способом забезпечення виконання зобов’язань Користувача з повернення Об’єкта позички за Договором є неустойка (штраф).

6.2. При порушенні Користувачем строку повернення Об’єкта позички (п. 5.1 Договору) він повинен сплатити на поточний рахунок Позичкодавця штраф у розмірі _____ % від вартості Об’єкта позички, наведеної у п. 1.3 Договору за кожен день прострочення.

6.3. Якщо після припинення Договору Користувач не повертає Об’єкта позички, Позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

7.1. При порушення своїх зобов’язань за Договором Сторона несе відповідальність, визначену Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.

7.2. У разі якщо користувач самочинно передав Об’єкт позички у користування іншій особі він повинен сплатити Позичкодавцю штраф у розмірі 10% вартості об’єкту позики відповідно до пункту 1.3. цього Договору за кожен такий випадок.

7.3. Сторона не відповідає за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.

7.4. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати у повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов’язків за Договором.

7.5. Усі спори, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити за допомогою переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Дія Договору

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2. Позичкодавець вправі вимагати розірвання Договору і повернення Об’єкту позички у разі, якщо:

8.3.1 у зв’язку з непередбачуваними обставинами Об’єкт позички став потрібним йому самому;

8.3.2 користування Об’єктом позички не відповідає його призначенню та умовам Договору;

8.3.3 користувач самочинно передав Об’єкт позички у користування іншій особі;

8.3.4 в результаті недбалого поводження Користувача з Об’єктом позички останній може бути знищений або пошкоджений.

8.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії Договору.

8.5. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

8.6. Зміни до Договору набирають чинності з моменту оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.

8.7. Строк надання позички може бути подовжено за згодою Сторін. У цьому випадку строк дії Договору подовжується на відповідний строк.

9. Прикінцеві положення

9.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в Договорі реквізитів та зобов’язуються протягом 10 робочих днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а при неповідомленні несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Додаткові угоди до Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони оформлені в порядку, передбаченому для оформлення самого Договору.

9.5. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі, що й Договір.

9.6. Сторони, укладаючи даний Договір, надають одна одній дозвіл на обробку персональних даних з метою ведення податкового, статистичного та бухгалтерського обліку та виконання інших вимог законодавства відповідно до Податкового кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів.

Сторони підтверджують, що отримали повідомлення про включення їх персональних даних до баз персональних даних іншої сторони, а також підтверджують, що їм повідомлено про їх права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»

9.7. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Позичкодавець: ********* ********** ***********, 19** року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: *******, паспорт виданий *********** ВМ УМВС України в ************* обл., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ****************************** від **.**.**** року, місце проживання: ****** ******* обл., місто **********, вул. ***************, буд.**, кв.***, IBAN______________________________________

 

Користувач:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

______________________

 

АКТ

приймання-передачі об’єкта позички

м. Чернігів «___»_________202_р.

Фізична особа-підприємець ******* ********* *********, 19** року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: ************, паспорт *** ******** виданий ******** ВМ УМВС України в ************* обл., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ************************* від ************ року, місце проживання *********, ************ обл., місто **********, вул. ***************, буд.**, кв.****, іменований далі Позичкодавець, з одного боку, та

_______________________________________________________________________________, дата народження ________________________, місце проживання________________________ ________________________________________________________________________________

паспорт: (серія, номер, яким органом і коли виданий)__________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків_______________________________

іменований далі Користувач, з другого боку, обидва іменовані надалі Сторони, з іншої сторони, склали цей акт про наступне:

  1. Позичкодавцем передано, а Користувачем прийнято наступні об’єкти позички:

п/п

Назва

Кількість

Ціна за одиницю,

грн.

Дата купівлі

Строк екплуатації

 

Загальна вартість, грн.

  1.  

      
  1.  

      
  1.  

      

ВСЬОГО

 
  1. Об’єкти позички, що перераховані в п. 1 цього Акту, передані у відмінному, працездатному стані, придатні до використання за призначенням, без дефектів та недоліків.

Позичкодавець: ******* ********* *********, 19** року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: ************, паспорт *** ******** виданий ******** ВМ УМВС України в ************* обл., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ************************* від ************ року, місце проживання *********, ************ обл., місто **********, вул. ***************, буд.**, кв.****, іменований далі Позичкодавець, IBAN______________________________________

ПІБ

Користувач:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

______________________

 

 

2 комментария к “Договор для передачи оборудования на хранение сотрудникам”

Оставьте комментарий

Автор записи:
ArgumentCl23.10.2020
не в сети 4 недели
49
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Например: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва
captcha
Генерация пароля